Solntsevskaya Bratva

A Russian mafiya group based in Moscow, and reputed to control VTB Bank (Austria)

Solntsevskaya Bratva

The Zalozhniy Quartet JustinFarquhar